از ژن تا درمان (2)
در تاریخ سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ توسط Admin

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه ای جامع، کامل، مقرون به صرفه و البته در قالب فرمت دانشگاهی جهت تمامی طیف ها ( اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران) را ارائه می نماید.
دومین دوره کارآموزی تئوری و عملی آنلاین آشنایی با روش های سلولی مولکولی و کاربرد آنها در درمان

........................................................................................................................


پکیج شماره 1

برنامه 1-1:
 آنالیز داده های بیانی میکرواری با استفاده از نرم افزار R
آنالیز داده های ترنسکریپتومیکس (میکرواری و RNA-seq) با
استفاده از نرم افزار R

 سرفصل ها:
- معرفی پایگاههای حاوی اطلاعات بیانی مانند GEO
- آنالیز مقایسه ای اطلاعات بیانی سلولهای مختلف با استفاده از ابزارهای آنلاین مانند GEO2R
- معرفی نرم افزار R
- معرفی Bioconductor
- آشنایی با نرمال سازی داده های بیانی و نحوه انجام آن
- بررسی کیفیت دادههای بیانی با انالیز QC
- مقایسه داده های بیانی و بافت ژن های دارای بیان متفاوت در رده های سلولی
- بافت مسیرها و شبکه های بیولوژیکی مرتبط با ژنهای دارای تفاوت بیان رده های سلولی

تاریخ های این برنامه: 10،8،6،3 شهریور
طول دوره: 7 جلسه (14 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر فرزانه محمدی( علوم پزشکی اصفهان)
هزینه: 280 هزار تومان

برنامه 2-1:
 آشنایی با NGS کلینیکال و روشهای آنالیز داده
 سرفصل ها:
- آشنایی با روش های تعیین توالی
- معرفی تکنولوژی های مختلف NGS
- آشنایی با کاربردها، معایب و مزایای تکنولوژی های مختلف NGS
- معرفی (whole exome sequencing)WES و کاربرد آن در بررسی بیماری های ژنتیک
- آشنایی با اصول آنالیز نتایج NGS کلینیکی
- آشنایی با اصول گزارش نویسی بالینی

تاریخ های این برنامه: 11،9،7 شهریور
طول دوره: 6 جلسه (12 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر فرزانه محمدی( علوم پزشکی اصفهان)
هزینه: 240 هزار تومان

توجه مهم:
هزینه کل این پکیج 520 هزار تومان می باشد. (یعنی 2 کارگاه)
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 416 هزار تومان می پردازند.

........................................................................................................................

پکیج شماره 2
برنامه1-2:
مبانی اپی ژنتیک

سرفصل ها:
- DNAمتیلاسیون
- تغییرات هیستونی
- Non-Coding RNA

تاریخ این برنامه: 13 شهریور
طول دوره: 2 جلسه (4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی
هزینه: 125 هزار تومان

برنامه2-2:
روش های اندازه گیری تغییرات اپی ژنتیک

سرفصل ها:
- نحوه طراحی پرایمرهای اختصاصی بررسی متیلاسیون
- Bisulfite Sequencing ،HRM،MSP
- روشهای آنزیمی تعیین متیلاسیون و
Pyrosequencing
و بررسی تغییرات هیستونی

تاریخ این برنامه: 15 شهریور
طول دوره: 2 جلسه (4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی
هزینه: 125 هزار تومان

برنامه3-2:
هدف گیری سیستم اپی ژنتیک جهت درمان سرطان

سرفصل ها:
- هدف گیری آنزیم های سیستم اپی ژنتیک
- استفاده از سیستمCrispr
- استفاده ازهاmiRNA

تاریخ این برنامه: 17 شهریور
طول دوره: 2 جلسه (4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی
هزینه: 125 هزار تومان

برنامه4-2:
- تجزیه و تحلیل پیشرفته داده های Real-Time PCR در حوزه تحقیقات، تشخیص و کلینیک

سرفصل ها:
- مبانی پایه RT-PCRو Q-RT-PCR
- تعریف آزمایش و اصول طراحی پرایمر و پروب برای مطالعات مختلف
- آشنایی با محیط های نرم افزاری Real-Time PCR
- طراحی، آنالیز و تفسیر داده های سنجش بیان نسبی ژنها
- انتخاب ژنهای Housekeeping مناسب برای مطالعات بیان ژن
- طراحی و تفسیر آزمایشات سنجش کیفی (-/+) و سنجش کمی تیتر پاتوژن ها (HBV, HCV, HSV,)
- تعیین ژنوتیپ پاتوژن ها (HBV، HCV و HPV) به روش End point genotyping و Multiplex PCR
- شناسایی SNPs و تعیین هموزیگوسیتی و هتروزیگوسیتی
- طراحی آزمون HRM و ارزیابی موتاسیون های ناشناخته (Gene scanning)
- طرح آزمایشات TaqMan SNP Genotyping Assay
- الگوریتم ها و مدل های مختلف تجزیه و تحلیل داده ها

تاریخ های این برنامه:14 و 16 شهریور
طول دوره: 4 جلسه (8 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: آقای دکتر سلامی (دانشگاه تهران)
هزینه: 200 هزار تومان

برنامه 5-2:
ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی (1)

سرفصل ها:
- مبانی کیفیت و آشنایی با الزامات استاندارد ISO15189
- مدیریت خطا و عدم انطباق
- اصول مستند سازی و الزامات مدیریت فرایند
- تاریخ این برنامه: 18 شهریور

طول دوره: 1 جلسه (6 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: آقای مهندس فرهاد – آقای دکتر ناظم الحسینی ( با همکاری مرکز تحقیقات انسانی نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
هزینه: 150 هزار تومان

توجه مهم:
هزینه کل این پکیج 725 هزار تومان می باشد. (یعنی 5 کارگاه)
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 580 هزار تومان می پردازند.

........................................................................................................................

پکیج شماره 3
برنامه 1-3:
جایگاه زیست سازگاری در مهندسی بافت

سرفصل ها:
۱-زیست سازگاری در مهندسی بافت
۲-بیومتریال های زیست سازگار
۳- مروری بر نکات مهم در set upآزمون سمیت سلولی
۴-روش بررسی سمیت سلولی
۵-آشنایی با آزمون حیوانی تحریک زایی
۶-آنالیز داده ها

تاریخ های این برنامه: 21 و 23 شهریور
طول دوره: 2 جلسه (8 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر امیر امان زاده
هزینه: 140 هزار تومان

برنامه2-3:
ترسیم شبکه های تنظیمی RNA های غیر کد کننده با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی
سرفصل ها:
1- تعیین LNC های درگیر در سرطان و سایر بیماریها
2- آنالیز اهداف LNC ها منظور بافت هایی که درگیرند در مورد این LNC ها مانند مورد زیر با استفاده از سایت UCSC genome browserو NONCOD
3- بررسی ارتباطLNCها با microRNA ها با استفاده از نرم افزار Starbase 2 یا نرم افزارهای دیگر و با توجه به سیستم Overlap بین آنها انتخاب microRNA های مربوط به LNC ها
4- مشخص کردن میزان بیان microRNA ها با استفاده از نرم افزار HMDD
5- استفاده از نرم افزارهای آنلاین مانند CHIPbase ارتباط فاکتورهای رونویسی با LNC ها و microRNA ها بطور جداگانه
6- تعیین ژنهای هدف مربوط به microRNA های انتخاب شده با استفاده از نرم افزارهای آنلاین و تعیین ژنهای overlap بین microRNA ها
7- بررسی این ژن های هدف با استفاده از نرم افزار dbLGL
8- بررسی ژنهای مربوط به AML با GO یا KEGG
9- پیش بینی فاکتورهای رونویسی overlapping با microRNA هایی که ژنهای کاندید را هدف قرار می دهند، با نرم افزار Consite
10- رسم شبکه تنظیمی LNC ها با استفاده از نرم افزار Cytoscape

تاریخ های این برنامه: 20،22،24 شهریور
طول دوره: 3 جلسه (9ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر الهام تفسیری
هزینه: 180 هزار تومان

برنامه3-3:
microRNA ها به عنوان بیومارکرهای تشخیصی در مایعات بدن
سرفصل ها:
1- آشنایی با microRNA ها
2- ویژگی microRNA ها به عنوان بیومارکرها
3- روش استخراج microRNA ها از پلاسما یا سرم
4- سنتز cDNA با استفاده از کیت های شرکت Exiqon
5- روش های Spike کردن به عنوان کنترل سنتز cDNA و Real Time PCR
6- طراحی پلیت Custom در سایت شرکت Exiqon

تاریخ های این برنامه: 21،22 شهریور
طول دوره: 2جلسه (6ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر الهام تفسیری
هزینه: 180 هزار تومان

برنامه4-3:
ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی(2)

سرفصل ها:
1- اصول ایمنی زیستی و بایو ریسک در آزمایشگاه
2- مدیریت تجهیزات
3- اصول صحه گذاری در آزمون های تشخیص ژنتیکی

تاریخ این برنامه: 25 شهریور
طول دوره: 1 جلسه (6 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: آقای دکتر روزبه بشر – آقای دکتر ناظم الحسینی ( با همکاری مرکز تحقیقات انسانی نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
هزینه: 150 هزار تومان

برنامه5-3:
طراحی پرایمر و پروب در PCR و Real time PCR
سرفصل ها:
1- اصول اولیه طراحی پرایمر
2- طراحی پرایمر با استفاده از NCBI
3- طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار Primer 3
4- آشنایی با نرم افزار GeneRunner
5- نرم افزار AlleleID

تاریخ این برنامه: 26 شهریور
طول دوره: 2جلسه(4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر الهام تفسیری
هزینه: 140 هزار تومان

توجه مهم:
هزینه کل این پکیج 790 هزار تومان می باشد. (یعنی 5 کارگاه)
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 632 هزار تومان می پردازند.
........................................................................................................................

پکیج شماره 4
برنامه1-4:
طراحی پرایمر و مبانی PCR

تاریخ این برنامه: 27 شهریور
طول دوره: 1جلسه(4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر اعظم بوالحسنی
هزینه: 120 هزار تومان
با همکاری: مرکز درمان جامع هموفیلی ایران

برنامه 2-4:
کلونینگ ژن 1

سرفصل ها:
1- مراحل هضم آنزیمی
2- استخراج DNA از ژل
3- لیگیشن یا الحاق

تاریخ این برنامه: 28 شهریور
طول دوره: 1جلسه(4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر اعظم بوالحسنی
هزینه: 120 هزار تومان
با همکاری: مرکز درمان جامع هموفیلی ایران

برنامه 3-4:
کلونینگ ژن 2

سرفصل ها:
1- مراحل ساخت باکتری مستعد
2- ترنسفورماسیون
3- کشت باکتری
4- استخراج پلاسمید نوترکیب و تأیید آن

تاریخ این برنامه: 29 شهریور
طول دوره: 1جلسه(4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر اعظم بوالحسنی
هزینه: 120 هزار تومان
با همکاری: مرکز درمان جامع هموفیلی ایران

برنامه4-4:
ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی(3)

سرفصل ها:
- آشنایی با الزامات استاندارد ISO17025
- اصول عدم قطعیت در آزمون
- اصول ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO19011 در سیستم های مدیریت کیفیت

تاریخ این برنامه:31 شهریور
طول دوره: 1 جلسه (6 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر جابری – دکتر ادیبی – مهندس فرهاد ( با همکاری مرکز تحقیقات انسانی نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
هزینه: 150 هزار تومان

توجه مهم:
هزینه کل این پکیج 550 هزار تومان می باشد. (یعنی 4 کارگاه)
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 440 هزار تومان می پردازند.

از ژن تا درمان (2) | ورود/ایجاد حساب کاربری | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.

معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· کارگاه مهندسی ژنتیک اول و دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· از ژن تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2023 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani