هفتمین دوره برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹
News [2]
پس از برگزاری 6 دوره موفقیت آمیز " دوره های کشوری تربیت زیست پژوهشگر" توسط شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این بارنیز بر آن هستیم تا در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه ای جامع و البته مقرون به صرفه جهت تمامی طیف ها ( اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران) را در قالب " دوره های مجازی - آنلاین " ارائه نماییم.
شبکه پزشکی مولکولی
معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هفتمین دوره آنلاین برنامه کشوری"تربیت زیست پژوهشگر"


پکیج شماره 1
تکنیک های مولکولی و سلولی درمان هدفمند

برنامه الف)Real Time PCR from A to Z

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با اصول اولیه Real Time PCR
2- نرم افزارهای Allele ID و oligo7
3- سنجش Copy Number با ریل تایم
4- آنالیز نتایج ریل تایم
5- آشنایی با نرم افزار REST
6- آشنایی با نرم افزار Graph Pad

تاریخ برگزاری: 15و16 دی ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 160 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ب) Cell Culture and cell-based assays

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با اصول اولیه کشت سلول
2- دفریز کردن، فریز کردن و پاساژ سلول
3- ترانسفکشن با لیپوفکتامین و کلسیم فسفات
4- روش های بررسی زنده ماندن سلول
5- آشنایی با اپوپتوز و متاستاز
6- روش های سنجش اپوپتوز
7- روش های سنجش متاستاز و تهاجم

تاریخ برگزاری: 17و18 دی ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 160 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ج) Gene Therapy with Viruses

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با ژن درمانی
2- انواع ویروس های کاربردی در ژن درمانی
3- آشنایی با ویروس های AAV
4- روش تولید ذرات ویروسی
5- روش تخلیص و تغلیظ ذرات ویروسی
6- روش های دلیوری ذرات ویروسی به بدن

تاریخ برگزاری: 20و21 دی ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری (بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 160 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

توجه: هزینه کل این پکیج 480 هزار تومان است.
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 330 هزار تومان برای کل این پکیج 6 روزه پرداخت خواهند نمود.
......................................................................................................................................

پکیچ شماره 2
مبانی اپی ژنتیک،اصول اندازه گیری و هدف گیری آن جهت درمان سرطان

برنامه الف) مبانی اپی ژنتیک

سرفصلهای دوره:
DNAمتیلاسیون
تغییرات هیستونی
Non-Coding RNA

تاریخ برگزاری: 22 دی ماه
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی (بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 80 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ب)روش های اندازه گیری تغییرات اپی ژنتیک

سرفصلهای دوره:

- نحوه طراحی پرایمرهای اختصاصی بررسی متیلاسیون
- Bisulfite Sequencing ،HRM،MSP
- روشهای آنزیمی تعیین متیلاسیون و
Pyrosequencing
و بررسی تغییرات هیستونی

تاریخ برگزاری: 23 دی ماه
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی (بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 80 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ج)هدف گیری سیستم اپی ژنتیک جهت درمان سرطان

سرفصلهای دوره:
- هدف گیری آنزیم های سیستم اپی ژنتیک
- استفاده از سیستمCrispr
- استفاده ازهاmiRNA

تاریخ برگزاری: 24 دی ماه
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی (بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 80 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه د) NGS

سرفصلها:
-اصول روشهای تعیین توالی
- مراحل آنالیز داده ها
- بانک های بیوانفورماتیکی آنالیز داده های تعیین توالی
- نحوه شناسایی و فیلترینگ وارینت ها

تاریخ برگزاری: 29و30 دی ماه
مدرس: دکتر حمزه رحیمی ( بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

توجه: هزینه کل این پکیج 440 هزار تومان است.
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 308 هزار تومان برای کل این پکیج 5 روزه پرداخت خواهند نمود.

......................................................................................................................................

پکیچ شماره3
تکنیک های مولکولی خاموش کردن ژنها

برنامه الف)
An Introduction to several software in PCR, Genome editing, microRNAs and LNCs

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با اصول اولیه پی سی ار
2- نرم افزارهای انلاین طراحی پرایمر برای پی سی ار
3- آشنایی با اصول اولیه ویرایش ژنی
4- طراحی sgRNA ها
5- آشنایی با microRNA ها
6- طراحی پرایمر و پروب برای microRNA ها
7- نرم افزارهای پیش بینی ژن های هدف
9- LNC ها
10- طراحی پرایمر و نرم افزارهای انلاین پیش بینی ژن های هدف LNCها

تاریخ برگزاری: 4 الی 7 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری( بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 340 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ب) An Introduction to small interfering RNA

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با ساختار SiRNA ها
2- طراحی SiRNA
3- ساخت الیگو دو رشته ای و مدیفیکاسیون های لازم
3- روش های تراسفکت به داخل سلول یوکاریوت

تاریخ برگزاری: 8 و9 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری( بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام:160 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

توجه: هزینه کل این پکیج 500 هزار تومان است.
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 350 هزار تومان برای کل این پکیج 6 روزه پرداخت خواهند نمود.

......................................................................................................................................

پکیچ شماره4
آشنایی با اصول مهندسی ژنتیک و کلونینگ ژن

برنامه الف) اصول و مبانی کلون کردن ژن

سرفصلهای دوره:

● انواع وکتورهای پروکاریوتی و یوکاریوتی (تئوری)
● طراحی و انتخاب وکتور، ژن هدف و میزبان (تئوری)
● استخراج پلاسمید (عملی)
● الکتروفورز DNA روی ژل آگارز (عملی)

تاریخ برگزاری: 11 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر اعظم بوالحسنی ( بخش هپاتیت و ایدز انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ب)انواع PCR و کاربرد آنها

سرفصلهای دوره:

● اصول، مبانی و انواع PCR (تئوری)
● بهینه سازی شرایط PCR (تئوری)
● تکثیر ژن هدف توسط تکنیک PCR (عملی)
● استخراج DNA از روی ژل (عملی)
● هضم آنزیمی توسط آنزیمهای محدودالاثر (عملی)

تاریخ برگزاری: 12 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر اعظم بوالحسنی ( بخش هپاتیت و ایدز انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ج)اصول غربالگری و تأیید کلونهای نوترکیب

سرفصلهای دوره:

● روشهای غربالگری کلون های نوترکیب (تئوری)
● الحاق ژن در پلاسمید و روشهای بهینه سازی آن (عملی)
● تهیه سلولهای مستعد و صلاحیت دار باکتری به روش شیمیایی (عملی)
● ترانسفورماسیون باکتری با پلاسمید نوترکیب به روش شوک حرارتی (عملی)
● غربالگری و تأیید کلونهای نوترکیب (عملی)

تاریخ برگزاری: 13 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر اعظم بوالحسنی ( بخش هپاتیت و ایدز انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه د) برنامه‌نویسی نرم‎ افزار آماری R و کاربرد آن در آنالیز داده ها

سرفصلهای دوره:

- چگونگی نصب R و RStudio در لینوکس و ویندوز
- مدیریت داده ها در R
- انجام آمار توصیفی با R
- تعریف متغیر و عملگرهای ریاضی و منطقی در نرم افزار
- ساختار های کنترل (if-for-while-break-return)
- کار با توابع درونی R
- توابع مهم و کاربردی در
(R(lapply-tapply-split-mapply10-apply
- انجام انواع آزمون های آماری در (R (t-test, ANOVA, Regression, Power analysis
- شبیه سازی در R
- نرمال سازی

تاریخ برگزاری: 14 و 15 بهمن ماه
مدرس: اوژن فارمد
هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 14 الی 18 بعد از ظهر

توجه: هزینه کل این پکیج 500 هزار تومان است.
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 350 هزار تومان برای کل این پکیج 5 روزه پرداخت خواهند نمود.تلفن های پاسخگویی در ساعات اداری:
021-66954324
021-64112449
پاسخگویی از طریق واتس آپ و تلگرام:
09373022275
رایانامه: molmednet@gmail.com
کانال تلگرام خبری: t.me/molmednet
اینستاگرام: molmednet


توجه : - بزرگترین و معتبرترین دوره های آنلاین حال حاضر کشور
- دریافت گواهینامه های تکنیک آموزی معتبر(مورد تایید وزارت بهداشت)
- برگزاری دوره با اسکایپ
- تمامی ساعت ها قابل تغییر می باشند
هفتمین دوره برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=287
  [2] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] http://www.irmolmednet.ir/html/user.php