دومین دوره برنامه کشوری تربیت زیست پژوهشگر شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت
در تاریخ سه شنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ توسط Admin

اخبار علمی شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، در نظر دارند از تاریخ 11 لغایت 31 شهریور ماه 96 "دومین دوره برنامه کشوری تربیت زیست پژوهشگر شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت" را برگزار نمایند .
این دوره آموزشی، در قالب 9 برنامه ( که خود شامل 13 کارگاه می باشند) و 3 بسته آموزشی، با هدف آموزش دانشجویان، محققین و پژوهشگران زیست فناوری برگزار می شود.

انتخاب موارد و عناوین بصورت جداگانه و همچنین بصورت بسته آموزشی (پکیج) مقدور می باشد.

برنامه شماره 1: (بیولوژی مولکولی)
زمان: 11 الی 15 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران

هزینه ثبت نام روزانه این برنامه:
برای دانشجویان روزی 120 هزار تومان و غیر دانشجویان 170 هزار تومان

هزینه کل این برنامه با احتساب 15 درصد تخفیف برای کسانی که کل 5 روز را ثبت نام کنند:
برای دانشجویان 500 هزار تومان و غیر دانشجویان 720 هزار تومان

سر فصل های این برنامه:

- اصول و مبانی PCR و معرفی انواع PCR
- طراحی پرایمر با نرم افزار های online و offline
- PCR
- الکتروفورز
- حل مشکلات (PCR Troubleshooting)
- اصول و مبانی کلونینگ
- استخراج محصول PCR از ژل الکتروفورز
- وارد کردن قطعه مورد نظر به وکتور
- اصول و مبانی کشت باکتری و ترانسفورمیشن
- کشت باکتری در LB Broth و آماده کردن سلول باکتری برای انتقال پلاسمیدinsert+
- ترانسفورمیشن و بیان پلاسمید در انکوباتور
- کشت باکتری های ترانسفورم در محیط کشت LB Agar
- غربالگری کلونها
- کلنی – PCR
- آنالیز توالی یابی
- استخراج پلاسمید از باکتری
- استخراج DNA از بافت
- اصول و مبانی Real Time PCR
- معرفی انواع پروب و مسائل مربوط به پرایمر
- طراحی پرایمر و پروب
- حل مشکلات در (Real Time PCR Troubleshooting)

برنامه این دوره:

- اصول و مبانی PCR و معرفی انواع PCR (تئوری)
- طراحی پرایمر با نرم افزار های online و offline (عملی)
- PCR و الکتروفورز و ساخت ژل الکتروفورز(عملی)
- حل مشکلات PCR(Troubleshooting)(تئوری)
- اصول و مبانی کلونینگ(تئوری)
- انجام PCR جهت تکثیر و انتقال به وکتور(عملی)
- استخراج محصول PCR از ژل الکتروفورز (عملی)
- وارد کردن قطعه مورد نظر به وکتور (عملی)
- کشت باکتری در LB Broth و آماده کردن سلول باکتری برای انتقال پلاسمید+insert(عملی)
- آماده کردن سلول باکتری برای انتقال پلاسمید + insert (عملی)
- ترانسفورمیشن باکتری (عملی)
- کشت باکتری های ترانسفورم در محیط کشت (عملی)
- مبانی غربالگری کلونها
-PCRا الکتروفورز و آنالیز توالی یابی (عملی)
- استخراج پلاسمید از باکتری (عملی)
- استخراج DNA از بافت (عملی)
- اصول و مبانی Real Time PCR (تئوری)
- معرفی انواع پروب و مسائل مربوط به پرایمر (تئوری)
- طراحی پرایمر و پروب (عملی)
- حل مشکلات در Real Time PCR(Troubleshooting) (تئوری)

مخاطبین و گروه های هدف:
ژنتیک - زیست فناوری- علوم آزمایشگاهی- میکروب شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی و رشته های علوم پایه زیست شناسی در تمامی مقاطع
..................................................................................................................................
برنامه شماره 2: (نسل جدید تعیین توالی: آنالیز داده های تعیین توالی RNA)
زمان: 16 الی 17 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران
هزینه ثبت نام این برنامه:
برای دانشجویان 150 هزار تومان و غیر دانشجویان 200 هزار تومان

سرفصل های این برنامه:

- معرفی فناوری NGS و کاربردهای آن (تئوری)
- تهیه کتابخانه و تعیین کیفیت RNA (تئوری)
- طراحی پروژه و ملاحظات ازمایشی (تئوری)
- کنترل کیفیت و پیش پردازش داده ها (عملی)
- هم ردیفی با ژنوم مرجع و شناسایی ژنهای با بیان متفاوت (عملی)
- آشکارسازی و تفسیر عملکرد RNA (عملی)

برنامه این دوره:

- مقدمه ای بر تکنولوژی NGS و کاربردهای آن (تئوری)
- طراحی پروژه و ملاحظات آزمایشی (تئوری)
- کنترل کیفیت و پیش پردازش داده ها (تئوری)
- کنترل کیفیت و پیش پردازش داده ها در عمل (تئوری)
- هم ردیفی با ژنوم مرجع (تئوری)
- آنالیز افتراقی بیان ژن (تئوری)
- هم ردیفی با ژنوم مرجع (کنترل کیفیت و مصورسازی) در عمل (عملی)
- تخمین بیان رونوشت ها (عملی)
- آنالیز افتراقی بیان ژن و مصور سازی نتایج همردیفی در عمل قسمت اول (عملی)
- آنالیز افتراقی بیان ژن و مصور سازی نتایج همردیفی در عمل قسمت دوم (عملی)

مخاطبین و گروه های هدف:
ژنتیک - زیست فناوری- علوم آزمایشگاهی- میکروب شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی و رشته های علوم پایه زیست شناسی در تمامی مقاطع
....................................................................................................................................
برنامه شماره 3: (بیوانفورماتیک پروتئین و داکینگ)
زمان: 19 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران
هزینه ثبت نام این برنامه:
برای دانشجویان 100 هزار تومان و غیردانشجویان 130 هزار تومان

سرفصل های این برنامه:
- مقدمه ای برعلم بیو انفورماتیک
- آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی بیوانفورماتیک جهت تعیین پروتیین هدف برای طراحی دارو
- اشنایی با مفهوم بلاست به همراه بلاست کردن توالی های امینو اسیدی با استفاده از وب سرور های مربوطه
- مقدمه ای بر شیمی ساختار اول و دوم پروتیین و مبانیی پیشگویی ساختار دوم
- روش های پیش بینی ساختار دوم و پلات راماچاندران

برنامه این دوره:

- بررسی ساختار اول و Lipophilicity Plot (عملی)
- بررسی هم ترازی BLAST و هم ترازی چندگانه (عملی)
- روش های پیش بینی ساختار دوم و پلات راماچاندران (عملی)
- Docking (عملی)

مخاطبین و گروه های هدف:
صنایع، آزمایشگاه ها، شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بانضمام رشته های ژنتیک - زیست فناوری- علوم آزمایشگاهی- میکروب شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی و رشته های علوم پایه زیست شناسی در تمامی مقاطع
.....................................................................................................................................
برنامه شماره 4: (مجموعه کارگاهی روش های تجزیه دستگاهی)
زمان: 20 الی 22 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران
هزینه ثبت نام این برنامه:
برای دانشجویان 400 هزار تومان و غیر دانشجویان 500 هزار تومان

سرفصل های این برنامه:
- آموزش HPLC
- آموزش (CD) Circular Dichroism)
- آموزش TLC Scanner
- آموزش UV
- آموزش CE) Capillary Electrophoresis)
- آموزش NMR
- آموزش LC-MS
- آموزش Mass Spectroscopy

برنامه این دوره:

- HPLC (تئوری)
- HPLC (عملی)
- TLC (تئوری)
- TLC & HPLC(عملی)
- UV (تئوری)
- CE (تئوری)
- CD (تئوری)
- CE & CD (عملی)
- Mass Spectroscopy (تئوری)
- LC-MS(تئوری)
- NMR (تئوری)
- NMR& LC-MS(عملی)

مخاطبین و گروه های هدف:
صنایع، آزمایشگاه ها، شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
....................................................................................................................................
برنامه شماره 5: ( مقاله نویسی)
زمان: 22 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران
هزینه ثبت نام این برنامه:
برای دانشجویان 100 هزار تومان و غیر دانشجویان 130 هزار تومان

سرفصل های این برنامه:

- آموزش نحوه نگارش مقالات
-آشنایی با روش پیدا کردن موضوع مقاله از مقالات و سایتهای معتبر علمی
-آشنایی با سایتهای معتبر و شناخت آنها از سایتهای نامعتبر
-آشنایی با اجزای مقاله علمی به صورت کاربردی و جزء به جزء
-آشنایی با درجات، ضرایب تاثیر و ... مجلات ISI
-آشنایی با تقلبات علمی و جلوگیری از آن
- EndNote و کارکرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات

برنامه این دوره:
- Introduction to Literature Search from Lab to Draft
- Title, Abstract, Keywords, Introduction, Materials and Methods, Result, Discussion
- Copyright, Ethics and Strategies Case Study, Strategy of Review Paper
- Practical Learning of How to Work with EndNote

مخاطبین و گروه های هدف:
صنایع، آزمایشگاه ها، شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بانضمام رشته های ژنتیک - زیست فناوری- علوم آزمایشگاهی- میکروب شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی و رشته های علوم پایه زیست شناسی در تمامی مقاطع.
..............................................................................................................................

برنامه شماره 6: (نرم افزار SPSS)
زمان: 23 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران
هزینه ثبت نام این برنامه:
برای دانشجویان 100 هزار تومان و غیر دانشجویان 130 هزار تومان

سرفصل های این برنامه:

- تعریف انواع متغیر
- آمار توصیفی (رسم نمودارها، محاسبه ی شاخص های مرکزی و پراکندگی)
- معرفی ورورد داده و آمارهای توصیفی
- آزمون های مربوط به بررسی میانگین
- نمونه یک گروه و دو گروه و چند گروه
- رگرسیون خطی و لجستیک و بقا

برنامه این دوره:

- معرفی ورورد داده و آمارهای توصیفی
- رگرسیون خطی و لجستیک و بقا
- نمونه یک گروه و دو گروه و چند گروه
- آزمون های مربوط به بررسی میانگین

مخاطبین و گروه های هدف:
فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته‌های شیمی و داروسازی و افراد علاقمند به مباحث کروماتوگرافی
.....................................................................................................................................
برنامه شماره 7: (اصول رسم و آنالیز شبکه های برهمکنش پروتئینی و ژن- بیماری مابین ویروس HIV و میزبان با استفاده از نرم افزار Cytoscape)

زمان: 25 الی 26 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران
هزینه ثبت نام این برنامه:
برای دانشجویان 200 هزار تومان و برای غیر دانشجویان 250 هزار تومان

سرفصل های این برنامه:
- آشنایی با ساختار ویروس HIV
- نقش برهم کنش های پروتئینی ویروس HIV و میزبان در تنظیم و بیان ژنهای ویروسی
- تئوری آشنایی با روشهای آزمایشگاهی شناسایی برهم کنش های پروتئینی((PPI
- آشنایی با شبکه های زیستی
- آشنایی با اصول تئوری و عملی رسم و آنالیز شبکه PPI در نرم افزار Cytoscape
- آشنایی با اصول تئوری و عملی رسم و آنالیز شبکه ژن-بیماری HIV با افزونه DisGeNetدر نرم افزار Cytoscape

برنامه این دوره:
- آشنایی با ساختار ویروس HIV
- نقش برهم کنش های پروتئینی ویروس HIV و میزبان در تنظیم و بیان ژنهای ویروسی
- تئوری آشنایی با روشهای آزمایشگاهی شناسایی برهم کنش های پروتئینی((PPI
- آشنایی با شبکه های زیستی
- آشنایی با اصول تئوری و عملی رسم و آنالیز شبکه PPI در نرم افزار Cytoscape
- آشنایی با اصول تئوری و عملی رسم و آنالیز شبکه ژن-بیماری HIV با افزونه DisGeNetدر نرم افزار Cytoscape

مخاطبین و گروه های هدف:
بیوانفورماتیک -پزشکی مولکولی- سلولی مولکولی- آسیب شناسی - داروسازی- فارماکولوژی- شیمی دارویی - بیوتکنولوژی دارویی- علوم آزمایشگاهی - پزشکان عمومی - زیست فناوری پزشکی-بیوتکنولوژی پزشکی - ایمنی شناسی - بیوشیمی بالینی -میکروبشناسی- ویروس شناسی- ژنتیک انسانی- ژنتیک مولکولی
.....................................................................................................................................
برنامه شماره 8: (روشهای توسعه سلول پایدار با منشا سلولهای پستانداران بمنظور بیان پایدار ژنهای ویروس HIV با استفاده از وکتورهای ویروسی و غیر ویروسی و روشهای طراحی siRNA بمنظور مهار اختصاصی بیان این ژنها)

زمان:27 الی 29 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران
هزینه ثبت نام این برنامه:
برای دانشجویان 250 هزار تومان و غیر دانشجویان 350 هزار تومان

سرفصل های این برنامه:

- اصول طراحی پرایمر و پروب (تئوری و عملی)
- اصول Real-Time PCR کمی و نیمه کمی جهت اندازه گیری میزان بیان ژن (تئوری و عملی)
- اصول طراحی siRNA ( تئوری و عملی)
- اصول و روشهای کلونینگ (تئوری و عملی)
- اصول تئوری و عملی کشت سلولهای سلول پستانداران
- روشهای انتقال پایدار وکتورهای ویروسی و غیر ویروسی نوترکیب (ترنس دیوس و ترنس داکشن): تئوری، برای وکتورهای غیر ویروسی: عملی
- روشهای تایید پایداری سلول (تئوری-عملی)
- روشهای سنجش میزان اثربخشی siRNA در مهار بیان ژن (تئوری و عملی) شامل :
الف: اصول و مبانی فلوسایتومتری به منظور بررسی میزان آلوده شدن سلولها به وکتورهای نوترکیب انتقال داده شده (تئوری و عملی)
ب: تایید بیان پروتئین (تئوری و عملی)

برنامه این دوره:

- اصول طراحی پرایمر و پروب (تئوری)
- روشهای Real-Time PCR(تئوری)
- اصول کشت سلول پستانداران و توسعه سلول پایدار(تئوری)
- کشت سلول و تیتراسیون آنتی بیوتیک (عملی)
- اصول کلونینیگ و روشهای انتقال ژن و ساخت ویروس
- کلونینگ (الحاق، ترنسفورماسیون) (عملی)
- فلوسایتومتری (تئوری)
- اصول طراحی siRNA و روشهای انتقال آن به سلول (تئوری)
- فلوسایتومتری (عملی)
- روشهای تایید بیان ژن (اصول SDS-PAGE و وسترن) (عملی)
- روشهای تایید بیان پروتئین (SDS-PAGE, Western blot) (عملی)
- Real-Time PCR نیمه کمی(1) (عملی)
- Real-Time PCR نیمه کمی (2) (عملی)

مخاطبین و گروه های هدف:
دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های علوم پایه زیستی ، علوم پزشکی ، دکتری علوم آزمایشگاهی، دارو سازان و پزشکانی که به کار تحقیق و پژوهش اشتغال دارند، اساتید رشته های علوم پایه پزشکی
.....................................................................................................................................
برنامه شماره 9: (فرایندهای کنترل میکروبی در تولید فراورده های دارویی )
زمان: 30 الی 31 شهریور
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران
هزینه ثبت نام این برنامه:
برای دانشجویان 200 هزار تومان و غیر دانشجویان 250 هزار تومان

سرفصل های این برنامه:

- روشهای استریلیزاسیون و معتبرسازی روشهای استریلیزاسیون
- Growth promotion test
- آزمونهای MIC, MBC
- آزمون اندوتوکسین
- آزمونهای میکروبی آب
- کنترل کیفی محیط های کشت
- کنترل میکروبی فراورده های استریل
- روشهای نوین بررسی آلودگی میکروبی

برنامه این دوره:
- روشهای شیمیایی و فیزیکی استریلیزاسیون
- معتبر سازی روشهای استریلیزاسیون
- آزمونهای میکروبی آب
- روشهای شناسایی میکروارگانسیم های شاخص
- کنترل کیفی محیط های کشت و growth promotion test
- MIC MBC روشهای انجام آزمون
- روشهای انجام آزمون
- اندوتوکسین به روشهای ژل کلات و کروموژنیک
- آزمونهای استریلیتی

مخاطبین و گروه های هدف:
دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته های پزشکی و علوم پایه پزشکی , میکروب شناسی، کارشناسان بخش های کنترل میکروبی فراورده های بیولوژیک و تشخیص میکروبی
.....................................................................................................................................
بسته آموزشی شماره 1: (دارای 20 درصد تخفیف شامل دانشجویی و غیر دانشجویی)
الف) بیولوژی مولکولی : ( 5 روزه و شامل 3 کارگاه )
ب) نسل جدید تعیین توالی: آنالیز داده های تعیین توالی RNA

این بسته آموزشی شامل 4 کارگاه و جمعا 7 روز به طول می انجامد:
مجموع هزینه این بسته آموزشی برای دانشجویان 750 هزار تومان و برای غیر دانشجویان
1050 هزار تومان است، که در صورت انتخاب کل این مجموعه، هزینه آن برای دانشجویان 600 هزار تومان و برای غیر دانشجویان 840 هزار تومان خواهد شد.
.....................................................................................................................................
بسته آموزشی شماره 2: (دارای 20 درصد تخفیف شامل دانشجویی و غیر دانشجویی)
الف): بیوانفورماتیک پروتئین و داکینگ
ب): مجموعه کارگاهی روش های تجزیه دستگاهی
ج): نحوه نگارش مقاله نویسی
د): نرم افزار SPSS

این بسته آموزشی شامل 6 کارگاه و جمعا 5 روز به طول می انجامد:
مجموع هزینه این بسته آموزشی برای دانشجویان 700 هزار تومان و برای غیر دانشجویان
890 هزار تومان است، که در صورت انتخاب کل این مجموعه، هزینه آن برای دانشجویان 560 هزار تومان و برای غیر دانشجویان 715 هزار تومان خواهد شد.
.....................................................................................................................................
بسته آموزشی شماره 3: (دارای 20 درصد تخفیف شامل دانشجویی و غیر دانشجویی)
الف): اصول رسم و آنالیز شبکه های برهمکنش پروتئینی و ژن- بیماری مابین ویروس HIV و میزبان با استفاده از نرم افزار Cytoscape

ب): روشهای توسعه سلول پایدار با منشا سلولهای پستانداران بمنظور بیان پایدار ژنهای ویروس HIV با استفاده از وکتورهای ویروسی و غیر ویروسی و روشهای طراحی siRNA بمنظور مهار اختصاصی بیان این ژنها

ج): فرایندهای کنترل میکروبی در تولید فراورده های دارویی

این بسته آموزشی شامل 3 کارگاه و جمعا 7 روز به طول می انجامد:
مجموع هزینه این بسته آموزشی برای دانشجویان 650 هزار تومان و برای غیر دانشجویان
850 هزار تومان است، که در صورت انتخاب کل این مجموعه، هزینه آن برای دانشجویان 520 هزار تومان و برای غیر دانشجویان 680 هزار تومان خواهد شد.

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112444_021
64112445_021
021-64112448
021-64112449

- تلگرام شبکه:
09373022275

- کانال خبری شبکه:
www.telegram.me/molmednet

- اینستاگرام شبکه :
molmednet
توجه : این دوره آموزشی دارای:
9 عنوان برنامه
13 کارگاه تئوری و عملی
و 6 مجوز بازآموزی از اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت (دارای بالاترین امتیاز)
و همچنین دارای تاییدیه آموزشی و پژوهشی از شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت و انستیتو پاستور ایران می باشد.

دومین دوره برنامه کشوری تربیت زیست پژوهشگر شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت | ورود/ایجاد حساب کاربری | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.

معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· کارگاه مهندسی ژنتیک اول و دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· از ژن تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2023 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani