ساماندهی و بسترسازی تحقیقات بنیادی - کاربردی در زمینه تحقیقات پزشکی مولکولی که در راستای ارتقاء سلامت و تندرستی جامعه و دستیابی به اهداف مورد نظر است، رسالت یا مأموریت شبکه پزشکی مولکولی را تشکیل می دهد.

لینک های مرتبط